Neptuna Omsorg söker stabila familjer i mellersta och norra Sverige som kan tänka sig att bli jour eller familjehem för barn, ungdomar och vuxna. Vi erbjuder gemenskap med andra familjehem, utbildning, gemensamma träffar, kvalificerat stöd och ekonomisk ersättning.


Att vara jour eller familjehem innebär att ta emot barn och ungdomar som en familjemedlem för att i föräldrars ställe vårda och fostra barnet under en kortare eller längre tid. Även vuxna kan placeras i familjehem.


Ett uppdrag som familjehem är hela familjens uppdrag. Du kan vara gift, sambo, eller ensamstående. Du kan bo på landet eller i staden, i hus eller  lägenhet. Vi är noggranna i urvalsprocessen av familjer vi vill samarbeta med. Förutom upprepade hembesök och djupintervju inhämtas registerutdrag från polis- och misstankeregistret, kronofogden, socialnämnd och
försäkringskassan. Matchningsutredningen till ett specifikt barn/vuxen sker av den kommuns socialnämnd som gör placeringen.


Ersättningen till jour och familjehemmet består av en skattepliktig arvodesdel och en omkostnadsdel som är skattefri. Storleken på arvodet följer kostnadsutvecklingen inom vårdyrkena och vi följer Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer om ersättningar.

Hur blir man familjehem hos ?

Är ni intresserade av att bli familjehem hos Neptuna Omsorg?
Sänd er intresse anmälan via formuläret nedan eller kontakta någon av våra familjehemskonsulenter på tel. 070-366 08 17.

Namn

E-post

Telefonnr

Meddelande