VAD ÄR KVALITET?

Hos Wikipedia definieras kvalitet så här (https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvalitet):
Kvalitet (även kvalité) avser värdet av egenskaper som objekt, subjekt eller aktiviteter har. Begreppet kan åsyfta det inre värdet av /…/, en tjänst eller verksamhet /…/, eller en person eller grupp /…/. Att eftersträva hög kvalitet sätts ofta i motsats till hög kvantitet, det vill säga ett stort antal objekt eller subjekt som berörs av en aktivitet. /…/ Kvalitet kan utvärderas, mätas och systematiskt förbättras genom kvalitetssäkring, kvalitetsarbete eller kvalitetsteknik.
Exempel på kvalitetsdimensioner för tjänster
• Pålitlighet; Att det som lovats utförs
• Trovärdighet; Att man kan lita på den som tillhandahåller tjänsten
• Tillgänglighet; Hur lätt det är att komma i kontakt med leverantören
• Kommunikationsförmåga; Hur leverantören kommunicerar med kunden
• Tjänstvillighet
• Artighet.
• Inlevelseförmåga.
• Omgivning.
För att göra det ännu enklare så definierar vi kvalitet i vår verksamhet på följande  sätt:
Kvalitet är att rätt personer gör rätt saker, på rätt sätt, vid rätt tidpunkt och med rätt motiv där syftet alltid är att i vi samverkan med våra brukare och uppdragsgivare uppnår de mål vi kommit överens om.
För att kunna bedriva vår verksamhet med hög kvalitet krävs att vi arbetar medvetet och strukturerat utifrån ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, som ger oss stöd i att leda, planera, följa upp och utvärdera vår verksamhet på ett bra sätt. Skandinavisk vårdtjänst använder ett sådant ledningssystem som täcker alla delar av vår verksamhet. För att vi ska kunna förverkliga våra tankar om kvalitet bygger vårt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete på Socialstyrelsens förekrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
De viktigaste områdena som vårt ledningssystem omfattar och som kvalitetssäkras med rutiner, checklistor, planer, policies och beskrivningar och manualer är:
1. Kvalitetssäkring av den verksamhet som bedrivs
• A) Kvalitetssäkring av sociala insatser
• B) Dokumentation av genomförandet av insatser
• C) Rättssäkerhet för alla parter
• D) Beaktande av barnperspektivet
• E) Systematiskt kvalitetsarbete med avvikelsehantering och synpunkter och klagomål
• F) Hälso- och sjukvårdsinsatser
• G) Samarbete och samverkan
• H) Uppföljning och utvärdering av våra insatser och vår verksamhet
• I) Möjlighet till utbildning, praktik eller sysselsättning samt stimulerande aktiviteter
2. Kvalitetssäkring av personalens miljö och ansvar
• J) Personalrekrytering, bemanning, kompetensutveckling
• K) Systematiskt arbetsmiljöarbete
• L) Tillgänglighet
3. Kvalitetssäkring av den fysiska miljön
• M) Miljöledning och livsmedelshantering
• N) IT – datastöd i form av  journalsystem, websida, tillgång till internet för inskrivna, etc
• O) Brandskydd
Vi måste ”tänka och andas” kvalitet och därför ”stå på tå” och ha ett tänkesätt som inspirerar oss att hela tiden försöka bli bättre. Effekten för våra brukare ska bli att de får bästa tänkbara hjälp och deras liv efter att de har bott hos oss ska bli bästa tänkbara utifrån varje individs förutsättningar.
Vårt Journalsystem
Vi använder SecuraNova journalsystem, ett modernt datasystem med stöd för journalföring och övrig dokumentation enligt SoL/LSS och HSL. I SecuraNova finns även stöd för systematisk bedömning av våra brukares behov, deras resurser och den förändring de genomgår under och efter placeringsstiden. Systemet ger oss utmärkta möjligheter att följa upp och mäta resultaten av insatserna för våra klienter, vilket vi använder för att kontinuerligt utveckla och förbättra vår verksamhet.
Vi använder också SecuraNovas verktyg för egenkontroll och förbättringsarbete med hjälp av stöd för synpunkter/klagomål, avvikelser i verksamhet och arbetsmiljö, lex Sarah och lex Maria.
SecuraNova är ett hjälpmedel i vårt system för kvalitetssäkring eftersom det ger oss möjlighet att uppfylla Socialstyrelsens, tillsynsmyndigheternas (Inspektionen för vård och omsorg och Datainspektionen) samt uppdragsgivarnas krav när det gäller dokumentation, uppföljning, behandlingsplanering och kvalitetssäkring.
Det förenklar också vårt arbete med att ta fram anbudsunderlag i samband med uppdragsgivarnas upphandling av vård. Journalsystemets säkerhetsnivå med kryptering omöjliggör obehörig åtkomst till känsliga personuppgifter.
Kontakta oss gärna om Ni vill veta mer om hur vi använder SecuraNova journalsystem.
Ni kan också besöka leverantörens hemsida för mer information, www.securanova.se